Er zijn een paar voorstellen met betrekking tot de actualisatie van bestaand beleid die wij apart onder uw aandacht willen brengen.

Actualisatie bestaand beleid

2018

2019

2020

2021

Doelgroepenvervoer

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

Dekking uit budget WMO

160.000

160.000

160.000

160.000

Begroting Veilig Thuis

-145.000

-145.000

-145.000

-145.000

Dekking gereserveerde algemene uitkering Jeugd/WMO

145.000

145.000

145.000

145.000

Exploitatie kermissen

-82.000

-82.000

-82.000

-82.000

Project Burggraafstraat

-116.500

0

0

0

Project Burggraafstraat dekking uit Dekkergelden

116.500

0

0

0

Renovatie accommodatie Jonge Kracht

-100.000

Dekking uit algemene reserve

100.000

Auditcommissie sociaal domein

-25.000

-25.000

Scholing raadsleden

-7.500

0

0

0

Faciliteiten voor raads- en PA-leden

-24.500

0

0

0

Accountantskosten

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

Precariobelasting

0

0

0

-349.000

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Toelichting op actualisatie bestaand beleid

Doelgroepenvervoer
De BVO voert het doelgroepenvervoer uit voor onder andere de gemeente Lingewaard. Vanaf september 2016 gaat het dan vooral om de Wmo-klanten die voorheen met de Stadsregiotaxi reisden. In de begroting voor 2017 van de BVO is gewerkt op basis van aannames en verwachtingen. Onlangs heeft de BVO de begroting voor 2018 in concept opgesteld. De begroting voor 2018 is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers over de periode september tot en met december 2016. De afspraak in de BVO is dat de afrekening naar de deelnemende gemeenten gebaseerd is op het daadwerkelijke gebruik. Dit daadwerkelijk gebruik leidt tot extra kosten voor Lingewaard in 2017. Het is waarschijnlijk dat de begroting van 2017 van de BVO bijgesteld moet worden, omdat de gerealiseerde cijfers voor dit vervoer nu een ander beeld geven. De verwachting is dat dit voor Lingewaard een extra uitgave van € 160.000 voor 2017 en de jaren daarna betekent. Nagedacht wordt over een andere kostenverdeling.
De bijstelling van het budget in deze kadernota is gebaseerd op ambtelijke informatie. Het Algemeen Bestuur van de BVO moet nog een besluit nemen over jaarrekening 2016 en begroting 2018. Gelet op de verwachte kostenstijging hebben wij ervoor gekozen dit nu al te melden. Mochten naar aanleiding van besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de BVO de cijfers nog wijzigen, dan zullen wij dat zo mogelijk nog in de Begroting 2018 verwerken.

Veilig Thuis
Recent zijn besluiten genomen over de begroting van Veilig Thuis. De kostenverdeling is vooralsnog gebaseerd op het aantal inwoners van per gemeente. Voor Lingewaard betekent dit een extra kostenpost naar verwachting van € 145.000. De bekostigingsstructuur wordt onderwerp van nieuwe discussie. Inzet is dat verrekening plaatsvindt op basis van afname. De raad wordt uiteraard over de uitkomsten geïnformeerd.

Exploitatie kermissen
De financiële situatie in de kermiswereld is niet goed. Dit vertaalt zich in lagere inschrijvingen door de kermisexploitanten. De opbrengst komt structureel € 59.700 lager uit dan tot nu toe begroot. De bijdrage die exploitanten van met name de kleine kermissen moeten betalen is verlaagd (nadeel € 10.000). Dit is gedaan zodat de kermisexploitanten de kleine kermissen blijven bezoeken.
Naast lagere opbrengsten zien we ook de lasten toenemen. Het gaat hierbij om hogere energielasten door het gebruik van extra of zwaardere aggregaten die nodig zijn voor de diverse kermissen (nadeel € 7.300). Daarnaast worden in het kader van veiligheid meer kosten gemaakt voor de nachtbeveiliging van de kermissen (nadeel € 5.000).

Project Burggraafstraat
In het project Burggraafstraat worden aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot levensloopbestendig bouwen. Verder wordt een woning aangekocht in verband met parkeren. De totale kosten bedragen naar verwachting € 136.500 waarvan al € 20.000 is gereserveerd. Dekking vindt plaats door inzet van beschikbare Dekkergelden.

Renovatie accommodatie Jonge Kracht
De totale kosten voor de verplaatsing worden geraamd op € 4.2 miljoen. Er is een krediet beschikbaar voor de renovatie van € 1 miljoen (zie bijlage 2 Actualisatie uitvoeringsplan). Dit bedrag was gebaseerd op een grote renovatie waarbij uitgangspunt was dat het sportpark niet zou worden verplaatst. Deze renovatie  kan nu veel minder omvangrijk zijn. Alleen de strikt noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, maar kosten nog altijd ongeveer € 100.000. Omdat de accommodatie verplaatst gaat worden (zie hiervoor hoofdstuk 5.2 Keuzevoorstellen nieuw beleid), kunnen deze kosten niet over een aantal jaren worden afgeschreven.

Auditcommissie sociaal domein
De raad heeft besloten om een auditcommissie sociaal domein in te stellen. Deze commissie moet in 2018 en 2019 ook budget hebben. In het voorstel is te lezen dat dit € 25.000 per jaar betreft. Het besluit is genomen op 9 februari.

Scholing raadsleden
Op 21 maart 2018 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De dan verkozen raadsleden moeten samen met de PA-leden worden geschoold om het raadswerk goed te kunnen vervullen. Voor dit scholingsprogramma zijn incidenteel extra lasten noodzakelijk met een omvang van drie avonden die door externen worden begeleid (€ 7.500). Daarnaast zal de ambtelijke  organisatie/griffie zelf het inwerkprogramma verzorgen waarvoor geen extra budget nodig is.

Faciliteiten voor raads- en PA-leden
Voor de 29 nieuwe raadsleden moeten in maart 2018 iPads en accessoires worden  aangeschaft ter waarde van € 500 per persoon. Tevens ontvangen de fractie 2 iPads voor hun PA-leden (met 10 fracties zijn dit 20 Ipads). Totaal moeten er maximaal 49 iPads worden aangeschaft om de nieuwe raad digitaal te kunnen laten vergaderen. Het aantal kan lager uitvallen naarmate zittende raadsleden met een goed functionerende iPad worden herkozen en hun bestaande devices blijven gebruiken.

Accountantskosten
Voor de accountantsdiensten 2017-2020 heeft een aanbesteding plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 18 mei 2017 heeft u de nieuwe accountant aangewezen. Vallei Accountants & Adviseurs voert de controle van de jaarrekening uit voor € 49.000 per jaar. In de meerjarenbegroting is € 43.500 aan budget beschikbaar. Het benodigde budget moet dan ook met € 5.500 worden verhoogd.

Precariobelasting
In de Begroting 2017 hebben wij u geïnformeerd over het voornemen van de minister van BZK om de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen. Daarbij werd in eerste instantie gekozen voor een overgangstermijn van 10 jaar zodat daarin de effecten van inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze vorm van precariobelasting konden worden opgevangen. Het voorstel is inmiddels in de Tweede en Eerste Kamer behandeld. De overgangstermijn is daarbij aangepast van 10 naar 5 jaar. Vanaf 2022 kan dan geen precariobelasting voor nutsnetwerken worden opgelegd.
Wij stellen voor om de in de Begroting 2017 opgenomen reservering vanwege de afschaffing van precariobelasting te handhaven. In 2022 moet nog € 698.000 worden opgevangen. In 2021 wordt hiervan 50% (€ 349.000) al gereserveerd, de overige 50% moet dan nog in 2022 worden gereserveerd.