Keuzevoorstellen nieuw beleid

Investering

2018

2019

2020

2021

Wettelijk

Invoering Omgevingswet

-100.000

-200.000

-100.000

0

Dekking ten laste van algemene reserve

100.000

200.000

100.000

0

Uitvoeren huisvestingsverordening

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Totaal wettelijk

0

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Niet wettelijk

Onderhoud markeringen en bebording schoolzones

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Windenergie

125.000

-14.375

-14.375

-14.375

Snelfietsroute SFR15

-350.000

Dekking uit reserve bovenwijkse voorzieningen

350.000

Verplaatsing sportpark Jonge Kracht

3.300.000

-82.500

-82.500

Kinkelvisie Bemmel

150.000

-150.000

Dekking uit algemene reserve

150.000

Revitalisering Zilverkamp

400.000

-26.000

-26.000

-26.000

Herontwikkeling Martinuskerk Gendt

-300.000

Dekking uit Dekkergelden

300.000

Overkapping wasstraat werkplaats TWB

36.000

-2.340

-2.340

-2.340

Gemeentelijke subsidieverordening monumenten

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Dienstverlening

-102.000

-102.000

-102.000

0

Dekking ten laste van het p-budget

102.000

102.000

102.000

0

Totaal niet wettelijk

4.011.000

-19.000

-61.715

-144.215

-144.215

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Toelichting op keuzevoorstellen nieuw beleid

Invoering Omgevingswet
Voor 2017 en 2018 is elk jaar € 100.000 gereserveerd in de kadernota 2017. De VNG heeft een tool beschikbaar gesteld op basis waarvan een berekening kon worden gemaakt van de verwachte invoeringskosten. In een voorzichtige doorrekening voor de komende jaren verwachten we  dat in 2018 € 200.000, in 2019 € 200.000 en in 2020 € 100.000 nodig hebben. Voor de kadernota 2018 vragen we daarom: 2018 € 100.000 ( 2 ton minus 1 ton die al gereserveerd staat), 2019 € 200.000 en 2020 € 100.000. Totaal toevoeging: € 400.000. Er van uitgaande dat de Wet in 2019 inwerking treedt, zal de piek van zowel invoeringskosten als exploitatiekosten in 2018 en 2019 liggen. Voor nu is vooral van belang dat er extra geld wordt gereserveerd voor de piekjaren. Bij de raming gaan we er van uit dat we in 2017 starten met het opstellen van een Omgevingsvisie. De kosten voor de projectleider gaan onderdeel uitmaken van de invoeringskosten. We hechten er aan om deze kennis binnen de organisatie te continueren. Daarom zal een persoon binnen de organisatie de rol gaan vervullen van projectleider. De interne uren die daarvoor nodig zijn zullen worden gecompenseerd door extra ureninzet door derden binnen het cluster RO. Indien deze constructie wordt toegepast kan het knelpunt m.b.t. personeel komen te vervallen.
We betalen dan de extra ureninzet uit dit budget. Daarnaast worden er uitgaven voor (aanloopkosten) ICT gedaan. Naast deze incidentele kosten is er structureel (extra) geld nodig met name voor ICT en verminderde leges. Deze kosten zijn nu nog niet in beeld te brengen en spelen vanaf 2019 en verder. Bij het inschatten van deze kosten zijn geen kosten geraamd i.v.m. werkzaamheden die belegd zijn bij ODRA. Deze kosten zullen bij de ODRA-begroting de komende jaren inzichtelijk gemaakt moeten gaan worden.

Uitvoeren huisvestingsverordening
In de nieuwe huisvestingsverordening is opgenomen dat bezwaren voortaan publiekrechtelijk, via de Algemene wet bestuursrecht, worden afgehandeld (wettelijke plicht). Uit efficiency oogpunt werken we regionaal samen. Bezwaren worden afgehandeld door de gemeente Arnhem. In de bestuursovereenkomst zijn de verdeling van deze kosten bepaald (op basis van inwoneraantal). Op basis van ervaringscijfers was ingeschat dat de totale kosten voor de gemeenten op ca. € 150.000 geraamd moesten worden. Voor 2016 is dit inderdaad het geval geweest. Voor Lingewaard komt dit neer op een bedrag van ca. € 11.000.

Onderhoud markeringen en bebording schoolzones
Voor de gerealiseerde schoolzones zijn geen middelen gereserveerd om het (wettelijk verplichte) jaarlijks onderhoud te plegen. Het gaat dan om onderhoud van bebording, markeringen, rode stippen en waarschuwingslichten bij oversteekplaatsen.

Windenergie
Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van een door de raad te maken keuze voor een locatie voor windenergie. Een zorgvuldig proces en een duidelijke regievoering door de gemeente zijn van belang. Voorafgaand aan daadwerkelijke realisatie van windturbines dienen diverse gemeentelijke kosten te worden gemaakt. Indien realisatie plaatsvindt wordt verwacht dat deze kosten weer kunnen worden terug verdiend. Het gaat om een totaal bedrag van € 300.000 waarvan € 50.000 uit bestaande middelen kan worden betaald. Verwacht wordt dat de benodigde € 250.000 voor 50% uit subsidies te dekken is. Netto bedrag betreft dus € 125.000.

Snelfietsroute SFR15
De participatie van de gemeente Lingewaard in deze snelfietsroute wordt geraamd op € 350.000. daarbij is er vanuit gegaan dat ook de gemeente Duiven een deel van de kosten voor haar rekening neemt. De kosten te dekken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Verplaatsing sportpark Jonge Kracht
De totale kosten voor de verplaatsing worden geraamd op € 4.2 miljoen. Er is een krediet beschikbaar voor de renovatie van € 1 miljoen. dit bedrag was gebaseerd op een grote renovatie waarbij uitgangspunt was dat het sportpark niet zou worden verplaatst. Deze renovatie  kan nu veel minder omvangrijk zijn. De kosten worden geraamd op € 100.000. Dit bedrag is nu opgenomen onder actualisatie bestaand beleid. Het restant van € 900.000 kan worden benut voor de verplaatsing. Samen met het gevraagde bedrag van € 3.3 miljoen is dan een bedrag voor de verplaatsing beschikbaar van € 4.2 miljoen.

Kinkelvisie Bemmel
Voordat wij u vragen een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Kinkelplein, dient eerst planvorming plaats te vinden.

Revitalisering Zilverkamp
Als vervolg op de in 2017 gemaakte start, wordt een volgende serie clusters in het kader van de revitalisering van de wijk de Zilverkamp aangepakt. De benodigde werkzaamheden voor de woonerfinrichting, parkeren en groenvoorzieningen worden in overleg met de bewoners geïnventariseerd. In het proces is ook ruimte voor inwonersinitiatieven.

Herontwikkeling Martinuskerk Gendt
Het project betreft de herontwikkeling van het leegstaande kerkgebouw aan de Nijmeegsestraat in Gendt met het omliggende gebied. Uitgangspunten daarbij zijn het behoud van het voorfront van de kerk als beeldbepalend element en het behoud van het waardevolle bomenkader rond de voormalige begraafplaats. Het middenschip wordt vervangen door appartementen. Op de voormalige begraafplaats worden grondgebonden woningen geconcentreerd met behoud van openheid en groen aan de randen. Verder krijgt het parochiebestuur in het voorfront van de kerk een vergaderruimte. In totaal worden er 12 patiowoningen in het achterliggend terrein gebouwd, 2 woon/werkwoningen en 22 appartementen in het kerkgebouw. Voor dit project wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 300.000 aan Dekkergelden. Daarnaast zal de provincie worden verzocht om een subsidie in het kader van de subsidieregeling SteengoedBenutten.

Overkapping wasstraat werkplaats Technisch Wijkbeheer
De gemeentewerf beschikt over een wasplaats voor auto's en vrachtwagens. Deze wasplaats wordt o.a. gebruikt om in de winterperiode de strooiwagens schoon te spuiten. Indien de strooiwagens niet schoongespoten worden komt er zoutafzetting op de strooivoorzieningen. Deze zoutresten vreten de strooiers aan en zorgen voor slechte strooiresultaten. Om te zorgen dat de materialen in de wasplaats ijsvrij blijven is een overkapping met afsluiting aan de voorkant noodzakelijk.

Gemeentelijke subsidieverordening monumenten
In de gemeentelijke subsidieverordening monumenten is in 2015 een jaarlijks plafondbedrag opgenomen van € 45.000. Het budget is echter nog € 40.000. Deze dient dus nog met € 5000 opgehoogd te worden. Daarnaast is er een verzoek van het college het budget extra op te hogen met € 10.000 in verband met regelmatige subsidie aanvragen van rijksmonumenten (Kasteel Doornenburg). Voorgesteld wordt het budget voor de bijdrage aan monumenten op te hogen met € 15.000 (dus naar € 55.000). Het subsidieplafond zal hiervoor dan ook aangepast dienen te worden tot € 55.000. Dit voorstel staat op de LTA voor oktober 2017 in de raad.

Dienstverlening
Een programma “maximale dienstverlening” komt niet vanzelf tot stand. Het vraagt om een investering in middelen, uren en inspanning. Het programma is een logisch vervolg op het project “waarom moeilijk doen als het samen kan” dat eind 2018 afloopt. Kernelementen uit zowel het programma “maximale dienstverlening” als het project “waarom moeilijk doen als het samen kan” zijn houding en gedrag, training en scholing van medewerkers, sturen op communicatie en last but not least, het inrichten van de organisatie naar de behoeften van onze klanten. Feitelijk geven we middels het programma “maximale dienstverlening” handen en voeten aan de organisatieontwikkeling, waarbij we van een taakgerichte naar een procesgerichte organisatie aan het ontwikkelen zijn. Daarbij maken we gebruik van experimenten, innovaties en de beschikbare technologische hulpmiddelen. We werken meer en meer intern samen omdat klantprocessen vaak team overstijgend zijn, maar ook extern om expertise van andere gemeenten te benutten. Zo’n programma vraagt om een programmaleider die los van de lijnorganisatie integraal over processen heen kan opereren. Training en opleiding van medewerkers zijn gericht op een optimale klantbeleving en optimaal gebruik van ICT-oplossingen.