Om onze ambities en speerpunten te kunnen uitvoeren doen wij in de Kadernota 2018 ook een aantal voorstellen met betrekking tot personeel. Van de in totaal 12,4 fte is voor ongeveer 8 fte dekking in de begroting beschikbaar; 8,1 fte is structureel en 4,3 fte incidenteel.

Personeel

fte's

2018

2019

2020

2021

I/S

Afvalstoffen

0,50

-33.000

0

0

0

I

Dekking uit egalisatie afvalstoffenheffing

33.000

I

Systeembeheer

1,00

-67.800

-67.800

-67.800

-67.800

S

Dekking uit budget ICT-samenwerking

67.800

67.800

67.800

67.800

S

Consulent jeugdhulp

2,00

-135.600

0

0

0

I

Dekking uit reserve sociaal domein

135.600

I

Calamiteitenregisseur sociaal domein

1,00

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

S

Dekking uit gereserveerde algemene uitkering

75.000

75.000

75.000

75.000

S

Consulent werk en inkomen (i.v.m. statushouders)

0,80

-54.240

I

Dekking uit reserve sociaal domein

54.240

I

Medewerker berichtenverkeer

1,00

-67.800

I

Dekking uit reserve sociaal domein

67.800

I

Medewerker ruimtelijke plannen

1,00

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

S

Dekking uit anterieure overeenkomsten

75.000

75.000

75.000

75.000

S

Projectleider Next Garden

1,00

-96.000

-96.000

-96.000

-96.000

S

Dekking uit ontwikkeling Next Garden

96.000

96.000

96.000

96.000

S

Toezichthouder openbaar gebied

1,00

-52.800

-52.800

-52.800

-52.800

S

Medewerker vastgoed

1,00

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

S

Accountmanager sport

1,00

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

S

Communicatieondersteuning en -advisering griffie

0,11

-8.333

-8.333

-8.333

-8.333

S

Begeleiding mensen met afstand tot arbeidsmarkt

1,00

-59.900

-59.900

-59.900

-59.900

S

Totaal

12,41

-271.033

-271.033

-271.033

-271.033

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Toelichting op voorstellen personeel

Afvalstoffen
De gewenste invoering van een nieuwe huisvuilinzamelstructuur moet Europees worden aanbesteed. Hiervoor is incidenteel uitbreiding van formatie nodig. Dit kan worden gedekt uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Systeembeheer
De verregaande digitalisering zorgt ervoor dat de huidige werkdruk binnen de vakgroep Automatisering ontoelaatbaar hoog is. Hiervoor huren we al geruime tijd extra capaciteit in. Gezien de uitbreiding van de bestaande IT-infrastructuur in 2016 en 2017, de ontwikkelingen die op het gebied van automatisering nog op de rol staan, de kennisdeling, de gewenste serviceverlening en de voorgenomen samenwerking met de gemeente Overbetuwe is het van belang om de capaciteit systeembeheer structureel uit te breiden met 1 fte. Het budget ICT-samenwerking biedt hiervoor de dekking.

Consulent jeugdhulp
Bij de consulenten jeugdhulp is gekozen om de tijdelijke formatie voor de duur van maximaal 1 jaar te verlengen. Het uitgangspunt is dat de beweging naar procesregie gemaakt wordt en de casusregie in het maatschappelijk veld neergelegd wordt. Deze beweging is tot op heden onvoldoende gerealiseerd, onder andere omdat de Jeugd-GGZ die rol nog niet op wil pakken. Het afstemmen tussen het preventieve veld, de specialistische zorg (gecontracteerde (zorg)organisaties) en de ‘toegang’ (bij jeugd niet alleen de gemeente, maar ook de andere wettelijke verwijzers zoals de huisarts, gecertificeerde instellingen, etc.) vraagt door de complexiteit en de transformatie (anders werken en dit gedegen invoeren) meer tijd. Hoewel het principe van 1  gezin, 1 plan, 1 regisseur meegenomen wordt in de opdracht van de projectleiders in 2017 kan er op dit moment geen garantie gegeven worden dat dit in 2018 goed geregeld is. Bij het niet tijdelijk invullen van de 2 fte lopen we risico op oplopende wachtlijsten en (multi-problem) casussen die niet opgepakt worden.

Calamiteitenregisseur sociaal domein
Bij de formatie uitbreiding eind 2015 is voor de duur van 2 jaar tijdelijk 0,6 fte beschikbaar gesteld voor de functie van calamiteitenregisseur.
Deze nieuwe functie is ontstaan uit de behoefte  van het college om een  centraal  aanspreekpunt  binnen het sociaal domein te  maken  voor de behandeling  van  veel verschillende vragen, klachten, en problemen.  Dit zijn vaak team overstijgende casussen met meervoudige problematiek.
Omdat het contact met de inwoner nu kort en krachtig is resulteert  dit in een  verbetering van de klantvriendelijkheid. Maar ook het samenbrengen (verbinden door informatie-uitwisseling)   van diverse interne- en externe partijen door de calamiteiten regisseur is  bijzonder efficiënt gebleken.
Deze formatie is ingezet  voor 1 jaar (2016) met de mogelijkheid om dit nog een jaar te verlengen (voor 2017). Het uitgangspunt is daarbij geweest dat de ontwikkelingen in het sociaal domein verder uitgekristalliseerd zouden zijn en deze taak weer regulier ingepast zou kunnen worden. In de praktijk is  gebleken dat het noodzakelijk is om deze functie structureel  fulltime in te zetten.

Consulent werk & inkomen (i.v.m. statushouders)
Bij de Kadernota 2017 is 1 fte aan formatie beschikbaar gesteld en bij de formatie uitbreiding eind 2016 voor het team W&I is voor 2017  extra 0,44 fte beschikbaar gesteld. Deze formatie heeft een relatie met de toename van het uitkeringsbestand door de taakstelling voor statushouders. De taakstelling is voor 2017 het huisvesten van ca.70 statushouders.
Naast de 120 statushouders die we nu al in ons bestand hebben. Voor een statushouder met een startkwalificatie kost een arbeidstoeleidingstraject gemiddeld  2 tot 3 jaar. Dit brengt met zich mee dat de verkregen formatie voor 2017 de komende 2 jaar (2018 en 2019) zeker nog noodzakelijk is.
Voor 2018 gaan we ervan uit dat van 1,44 fte nog 0,8 fte nodig zal zijn. Of hiervoor vanuit het Rijk ook extra middelen beschikbaar komen is onzeker. Daarom is vooralsnog een dekking vanuit de reserve sociaal domein ingezet.

Medewerker berichtenverkeer
Het berichtenverkeer met onze zorgaanbieders verloopt volledig digitaal. Het berichtenverkeer is ingewikkeld en arbeidsintensief. Bijna wekelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen. Gezien het grote aantal zorgaanbieders en het grote aantal berichten is er voor 2018 behoefte aan extra capaciteit. Dekking is mogelijk vanuit de reserve sociaal domein.

Medewerker ruimtelijke plannen
Structurele extra uitbreiding bij  RO Cluster,  capaciteit voor ruimtelijke plannen. Ondanks dat in het kader van de kadernota 2017 voor twee jaar een vacature binnen RO wordt ingevuld, worden we door de actualiteit ingehaald. De economie trekt aan en de omgevingswet gaat steeds meer aandacht vragen.  Er is structureel meer werk dan capaciteit. In 2017 wordt een oplossing gezocht binnen het budget voor de Omgevingswet, waarmee een vaste medewerker vrijgemaakt kan worden voor het intensievere werk rondom de omgevingsvisie. Dit sluit aan bij de wensen van het college. Voor het reguliere werk binnen de cluster is dan aanvullend 1 fte onvermijdelijk.

Projectleider Next Garden
In verband met de continuïteit van het project Next Garden en de nieuwe aansturing vanuit de gemeente dient de tijdelijke formatieplaats te worden omgezet naar een permanente formatieplaats. Dekking dient in principe vanuit de ontwikkeling (subsidie) Next Garden plaats te vinden.

Toezichthouder openbaar gebied
Diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben effecten op de inzet van de toezichthouders openbaar gebied. Deze effecten zijn zowel kwantitatief als kwalitatief.

  • Meer planmatig/herhaald toezicht in het openbaar gebied zodat de effectiviteit van het toezicht toeneemt (blauwe zone, overlast in de wijk, preventie van overtredingen door frequentie aanwezigheid van boa's).
  • Meer toezicht bij evenementen (zichtbaar bij evenementen, aanspreekbaar voor burgers/organisatoren etc. parkeerregulering bij evenementen).
  • Uitbreiding van het handhavingsgebied (areaalvergroting).
  • Beter ondersteuning partners (politie, wijkplatforms etc.)

Om te komen tot handhaving op niveau is uitbreiding van het aantal toezichthouders openbaar gebied vereist.

Medewerker vastgoed
Na afronding van het nog lopende project vastgoed moeten de taken die voortvloeien uit het beheer van het vastgoed worden geborgd in de organisatie. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan contractbewaking, het opstellen van huurovereenkomsten, (grond)verkopen en opstalrechten.
Binnen de huidige formatie kunnen deze taken niet worden opgepakt en de continuïteit worden geborgd. We willen na afronding van het project vastgoed natuurlijk voorkomen dat we terugvallen in de oude situatie.

Accountmanager sport
De ambtelijke inzet op het domein sport moet op korte termijn worden versterkt. De reden daarvoor is gelegen in de omvang van de werkvoorraad op dit beleidsterrein. De inzet van deze nieuwe functie is om het accountmanagement sport steviger neer te zetten, de bestuurlijke advisering te versterken en de uitvoering te versnellen. Voor 2017 kan hiervoor de flexibele schil benut worden. Voor een structurele inbedding van deze functie dienen de middelen opgenomen te worden in de kadernota 2018.

Communicatieondersteuning en -advisering griffie
Het is van belang dat de griffie op communicatief terrein meer ondersteuning gaat krijgen. Om continuïteit in de dienstverlening te borgen ligt het voor de hand de communicatieondersteuning en –advisering onder te brengen bij team Communicatie. Binnen team Communicatie is hiervoor nu geen capaciteit beschikbaar en geraamd. In een gesprek tussen de teammanager Communicatie en de griffier a.i. is deze dienstverlening voorlopig begroot op 4 uur per week.

Begeleiding mensen met afstand tot arbeidsmarkt
Lingewaard streeft ernaar een inclusieve gemeente te zijn die werk biedt aan mensen met verschillende achtergronden en mogelijkheden. In het kader van de banenafspraak/quotumwet hebben we de wettelijke verplichting om in 2018 7,66 banen (van elk 25 uur per week) te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel hiervan is op dit moment reeds gerealiseerd (schoonmaak), maar uitbreiding is noodzakelijk. Het is van belang mensen uit de doelgroep een goede begeleiding te bieden. Die begeleiding schatten we in op 4 uur per week per baan. De jaren daarna loop het quotum verder op (8,48 banen in 2019, vervolgens 9,30 banen in 2020 en 10,11 banen in 2012). Voor iedere niet gerealiseerde baan wordt een boete in rekening gebracht van € 5.000 per jaar.