Wij hebben de volgende voorstellen  nog niet meegenomen bij de keuzevoorstellen nieuw beleid, omdat wij nog geen financiële vertaling hebben kunnen maken. Gelet op de mogelijke gevolgen van deze voorstellen lichten we ze onderstaand toe. Verdere afweging van deze voorstellen kan bij de begroting plaatsvinden.

Onderwijshuisvesting
Er wordt gewerkt aan het opstellen van de een zgn. Transitieatlas voor het onderwijs. Daaruit moet blijken welke scholen ook op de langere termijn, als zelfstandige school of als IKC, in stand kunnen worden gehouden. Het visiedocument dat hier uit voorkomt zal eind 2017 in de gemeenteraad worden besproken.
De aanleiding voor dit visiedocument is de krimp in de leerlingenaantallen.
Na de vaststelling van het visiedocument zal er een zgn. Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs worden opgesteld. Dit om op basis van het visiedocument en het uitgevoerde onderzoek naar de bouwkundige- en onderwijskundige staat van de schoolgebouwen te kunnen bepalen welke schoolgebouwen kunnen worden gesloopt, waar renovatie en waar vervangende nieuwbouw moet plaatsvinden.
Onderdeel van het Strategisch Huisvestingsplan is ook een financiële paragraaf waarvoor financiële middelen worden gevraagd. Er ligt inmiddels een verzoek om over te gaan tot vervangende nieuwbouw.

Infrastructuur op basis van GMP+
Het huidige mobiliteitsplan fungeert niet als afwegingskader voor beleid. In 2017 stellen we daarom een nieuw plan op voor alle projecten die te maken hebben met wegen en verkeer. Hieruit vloeien verschillende voorstellen voor aanpak in de komende jaren van de infrastructuur voort. Wij willen dit bij de begrotingsbehandeling doen of op basis van het nog vast te stellen GMP + (gemeentelijk mobiliteitsplan). Wij houden daarbij rekening met subsidie van de provincie Gelderland en cofinanciering door onze gemeente. Belangrijk daarbij zijn onder andere de bereikbaarheid van Bergerden en de doortrekking van de A15.