In de Programmabegroting 2017 hebben wij u geïnformeerd over de vernieuwing van het BBV en het daarmee gepaard gaande advies van de commissie BBV over de afschaffing van de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen is er geen sprake meer van een beklemd deel van de algemene reserve. De ratio weerstandsvermogen is als gevolg hiervan als uitstekend te bestempelen.

De risico's worden tweemaal per jaar gerapporteerd aan de raad, te weten in de Programmabegroting en de Jaarrekening. Hierin wordt een overzicht gegeven van de op dat moment relevante risico's voor de gemeente met een financieel en/of imago gevolg.

Eén van de risico’s waar we in de begroting meer aandacht aan zullen besteden is het saneren van asbest. Aanleiding is onder andere het verbod op asbestdaken vanaf 1-1-2024. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, maar niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Vóór 1-1-2024 moeten de asbestdaken zijn verwijderd. Welke kosten daarmee zijn gemoeid kunnen wij op dit moment nog niet inschatten.