In de begroting 2016 was rekening gehouden met afsluiten van een langlopende geldlening van € 10 miljoen. Die lening is tot nu toe niet afgesloten. Ook in de begroting 2017 hebben wij de verwachting uitgesproken dat een langlopende geldlening van € 10 miljoen moet worden aangetrokken. Dit zal dit jaar ook hoogstwaarschijnlijk gaan gebeuren. De leningen zijn onder andere nodig om de aflossing van bestaande langlopende geldleningen te kunnen herfinancieren.

In 2016 is de herfinanciering met kort geld gedaan, omdat er onduidelijkheid was over de opheffing/liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Bergerden. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente Lingewaard uiterlijk op 31-12-2017 een afkoopsom gaat ontvangen. Aan de provincie Gelderland is een verzoek gedaan om, in afwachting van deze afkoopsom, de kasgeldlimiet zoals die is opgenomen in de Wet financiering decentrale overheden meer dan 2 kwartalen te mogen overschrijden. Wij verwachten dat daar positief op gereageerd zal worden.

Voor het uitvoeren van de verschillende voorstellen/investeringen zoals die zijn opgenomen in deze kadernota zullen wij waarschijnlijk een (langlopende) leningen moeten afsluiten. Wanneer dat moet gebeuren, tegen welke looptijd en welke rente is nog niet bekend. De rentelasten die daaruit kunnen voortvloeien zijn nog niet in de kadernota verwerkt en worden zo mogelijk bij de begroting meegenomen.