ONDERWERP

Gerealiseerd in:

Toelichting voortgang, planning 2018 en verder

Behoud van startersleningen

2014

Is bij raadsbesluit gerealiseerd

Realiseren één gemeenteloket voor ondernemers. Verbeteren van de bejegening van ondernemers met vragen aan/voor de gemeente

2014

Is gepositioneerd bij bedrijven contact functionaris en economisch beleidsmedewerkers

Doorontwikkeling van de website tot volwaardig dienstverleningskanaal

2015

Is gerealiseerd met de opzet van de toptaken website

Invoeren precariorechten

2015

Zijn bij vaststelling begroting 2015 ingevoerd

Realiseren plannen Providentia

2015

Providentia is geopend en project is afgerond

Aanpak sporthal de Bongerd

2015

Is bij besluitvorming over de sportnota vastgesteld; kosten te dekken uit meerjarenonderhoudsplanning

Duurzaamheid en energiebesparing

2015

Afgerond met het vaststellen van de beleidsnota duurzaamheid. Uitvoering middels jaarprogramma’s.
Ook aanverwante duurzaamheidsaspecten zullen binnen het vastgoed een plaats krijgen.

Stimuleren van woningbouw in Gendt, Doornenburg en Angeren

2015

Is in 2015 een aanvang mee gemaakt. Begin 2015 is besluit genomen om ruimte te geven aan bouwmogelijkheden in de kleine kernen. Waar voorheen prioriteit werd gegeven aan woningbouw op de as Bemmel-Huissen, wordt nu aandacht gevraagd voor de bouw van woningen in de kleine kernen.

Ruimte voor inwonersinitiatieven

2015

Ervaring opgedaan met pilots. Notitie overheidsparticipatie is mei 2016 in gemeenteraad aan de orde geweest. Beleidsplan is in 2017 vast gesteld

Leefbaarheidsplannen voor kernen opstellen

2015

Is in 2015 aanvang mee gemaakt, loopt door in 2017

Risico's samenwerking in verbonden partijen

2015

Is met de vaststelling Nota Verbonden Partijen vastgesteld

Doorontwikkeling van de programmabegroting

2015 - 2017

Is eind 2015 live gegaan. Blijft continu proces.

Verminderen en vereenvoudigen van eigen, gemeentelijke regels en procedures

2015 - 2017

Is onderdeel van het project zaakgericht werken.

Stimuleren van de toeristische activiteiten rondom Fort Pannerden

2016

Overdracht fort en exploitatie door beheersstichting in 2016

Gemeentelijk mobiliteitsplan

2016/2017

Op basis van vaststelling  mobiliteitsplan  zullen diverse uitvoeringsplannen in 2017 plaatsvinden. Eind 2017 zullen wij u het GMP+ voorleggen.

Treffen van adequate verkeer en overlast remmende maatregelen op de dijken

2016

Maatregelen zijn in 2016 vast gesteld. Uitvoering loopt nog enkele jaren door.

Aanpassen bestemmingsplan voor Bergerden

2016

Bestemmingsplan is vastgesteld

Bibliotheekfunctie in de kernen

2016

Beleidsnota bibliotheekwerk is in 2016 ter besluitvorming in de gemeenteraad aan de orde geweest.

Realiseren van calamiteiten doorgangen op A15

2016

Zelfstandige knooppunten worden los van A15 gerealiseerd. Hierin zijn de beoogde doorgangen voorzien

Inpassing van A15 en Betuweroute in het landschap

2016

OTB vastgesteld ook financieel kader duidelijk; oplossingen voor diverse knelpunten worden meegenomen

Onderzoeken op welke manier exploitanten van gemeentelijke gebouwen gecompenseerd kunnen worden voor aanslagen gemeentelijke belastingen

2016

De uitvoering van dit voornemen is nogal complex. Wordt verder meegenomen in de het huurtarievenbeleid.

Realiseren van een multifunctioneel centrum in het 'Stadhues' te Huissen

2017

Verbouw start in 2016; begin 2017 klaar voor gebruik RijnWaalZorggroep.

Realiseren van een multifunctioneel centrum in Bemmel

2017

Is eind 2016 afgerond.

Herontwikkeling van verzorgingshuis Sancta Maria in Huissen

2017

Afronding nieuwbouw te verwachten in 2018.

Centrumvisie Huissen ontwikkelen. Kansen ( zoals de supermarkt, het stadhues, de Aloysius locatie, Markt Huissen) benutten.

2017

Ontwikkelen locaties en parkeren in centrum zijn in volle gang; uitvoering loopt door in 2017. Ontwikkelingen worden opgenomen in de centrumvisie. Deze is in 2017 gereed.

Herstructurering locatie Polseweg

2017

De visie Polseweg is in 2017 vast gesteld. Op basis hiervan worden verdere plannen ontwikkeld.

Vestiging van een crematorium in onze gemeente

2017

Plan wordt in 2017 voor gelegd aan de raad. Uitvoering in 2018-2019.

Revitalisering van de wijk Zilverkamp in Huissen

2017/2018

Zowel in 2017 als 2018 is hier budget voor beschikbaar gesteld en worden hiervoor verdere plannen uitgevoerd. Maakt tevens onderdeel uit van het project ‘Ruimte voor Inwonersinitiatieven’.

Uitbreiding hotel en/of bed&breakfast accommodaties

2017

De mogelijkheden en ondersteuning hiervoor zijn verankerd in de nota recreatie en toerisme die eind 2016 is vast gesteld.

Herontwikkeling Next Garden

2017

De beëindiging van de GR Bergerden houdt in dat het bedrijventerrein concentratiegebied voor glastuinbouw blijft. Samen met de andere gebieden is dit tot Next Garden.

Opvang asielzoekers

2017

Gevolgen van het Bestuursakkoord Verhoogde Instroom Asielzoekers zijn in 2016 afgerond. De focus in 2017 en 2018 ligt op de huisvesting, integratie en werk van statushouders.

Het vastgoedbeheer verder professionaliseren:

2018

Alle onderdelen van het vastgoed dienen te worden verwerkt in een vastgoedregistratiesysteem. Ook componenten zoals huur, subsidiestromen c.a. dienen integraal te worden verwerkt.

Verkoop van reststroken aan aanwonenden

2018

Het verkopen van de reststroken groen loopt gestaag. Dorpskern Haalderen in afgerond, in 2017 en 2018 staan andere kernen op het programma

Transitie sociaal domein

2018

De transitie is in 2016 afgerond. Het programma transformatie sociaal domein wordt in 2017 afgerond en de werkwijze geïmplementeerd in de organisatie.

Bereikbaarheid van het bedrijventerrein Looveer garanderen

2018

In 2017 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het  verbeteren van de Looveerweg.

Realiseren van fiets- en voetpaden onder en/of langs de dijken

geen

Heeft indirect relatie met overlast remmende maatregelen dijken. Hiervoor zijn in 2016 maatregelen getroffen die ook de komende jaren nog uitgevoerd worden.

Realiseren van een extra aansluiting op de A325 specifiek bij Bergerden.

geen

Met de doortrekking van de A15 en ontwikkelingen op Bergerden, valt het te bezien of aansluiting nog nodig is. Haalbaarheid is lettende op standpunt RWS eveneens niet zo groot.

Uitzenden raadsvergadering

geen

Is op dit moment vanwege ontbreken eigen raadszaal moeilijk te realiseren.

Verruiming vestigingsmogelijkheden Bergerden

geen

Geprobeerd is de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven op het glastuinbouw gebied Bergerden uit te breiden. Uiteindelijk is, in overleg met de provincie, afgesproken hiervan af te zien. Zie verder het project herontwikkeling Next Garden.

Glasvezelnetwerk realiseren op bedrijventerreinen

nog in te plannen

Mogelijkheden zullen verder worden onderzocht. Eén en ander is afhankelijk van private financiering.