Uitvoeringsplan 2018- 2021

Bedrag

Dekking

Te dekken

Jaar

Afsch

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

Investeringen en prioriteiten

Investering

dmv subs

Middels

van

Ter-

2018

2019

2020

2021

2018-2021

ov. budg.

afschrijv.

realisatie

mijn

1 Deelname aan de samenleving

1.01

Vervangende huisvesting Zilverzwaan/Ot en Sien

1.750.000

1.750.000

2018

20

113.800

113.800

113.800

1.02

Verplaatsing accommodatie Jonge Kracht

900.000

900.000

2018/2019

40

36.000

36.000

2 Bereikbaarheid en mobiliteit

2.01

Dorpensingel Nijmegen - Bemmel

3.200.000

1.700.000

1.500.000

2018

25

0

82.500

82.500

82.500

2.02

Herinrichting Loostraat (tussen Nielant en Plaza)

300.000

300.000

2017/2018

20

0

19.500

19.500

19.500

3 Bedrijvigheid

3.01

Hoogwatervrij maken Looveer

1.250.000

1.250.000

2017/2020

25

0

0

0

68.800

3.02

Openbare voorz. tbv toegankelijkheid Park Holth.

80.000

80.000

2018

20

0

5.200

5.200

5.200

7 Beheer en onderhoud

7.01

Vervangingsinvesteringen riolering 2017

1.397.000

1.397.000

2017/2018

15-60

7.01

Vervangingsinvesteringen riolering 2018

1.660.000

1.660.000

2018/2019

15-60

7.01

Vervangingsinvesteringen riolering 2019

1.780.000

1.780.000

2019/2020

15-60

7.01

Vervangingsinvesteringen riolering 2020

2.194.000

2.194.000

2020/2021

15-60

7.01

Vervangingsinvesteringen riolering 2021

2.097.000

2.097.000

2021/2022

15-60

7.01

Investeringen waterplan/riolering 2017

2.431.000

2.431.000

2017

15-60

7.01

Investeringen waterplan/riolering 2018

2.431.000

2.431.000

2018

15-60

7.01

Investeringen waterplan/riolering 2019

2.431.000

2.431.000

2019

15-60

7.01

Investeringen waterplan/riolering 2020

2.431.000

2.431.000

2020

15-60

7.01

Investeringen waterplan/riolering 2021

2.431.000

2.431.000

2021

15-60

7.02

Urnenmuur Hoeve Huissen

60.000

60.000

2021

20

7.03

Revitalisering Zilverkamp

650.000

650.000

2017/2018

25

0

35.800

35.800

35.800

7.04

Ondergrondse containers 2018

137.500

137.500

2018

Ondergrondse containers 2019

137.500

137.500

2019

Ondergrondse containers 2020

137.500

137.500

2020

Ondergrondse containers 2021

60.000

60.000

2021

9 Financiën

9.01

Digitaliseren documenten en archieven

109.500

33.700

75.800

2017

4

20.100

20.100

20.100

20.100

Totaal uitvoering 2018

30.055.000

23.489.200

6.565.800

20.100

276.900

312.900

381.700

Ten tijde van het opstellen van van deze begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2017 zijn uitgevoerd: Ontsluiting de Heister via terrein OBC, Sportpark Ressen, Uitbreiding capaciteit basisschool, Noodlokalen de Boemerang en VRI kruispunt Nielant-Wagenweg.

116.200

116.200

116.200

116.200

Totaal reservering nieuwe lasten 2018 e.v.

136.300

393.100

429.100

497.900

Programma 1 Deelname aan de samenleving

Programma

Onderwerp 1.01

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

1

Renovatie scholencomplex Ot  en Sienpad, Huissen

€ 1.750.000

€ 113.800

2018

Toelichting

De obs de Zilverzwaan is per 1-8-2014 gefuseerd met de basisschool ’t Holthuus en gevestigd in het schoolgebouw aan het Ot en Sienpad. Het gebouw van de Zilverzwaan aan de Wagenweg staat per 1-8-2014 leeg. Voor de renovatie/herinrichting van het scholencomplex aan het Ot en Sienpad zijn in november 2014 een aantal opties voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft ingestemd met de renovatieplannen en de verdere uitwerking en realisatie. In overleg met de gebruikers is het Structuurontwerp voor deze renovatie vastgesteld. Een deel van het scholencomplex zal worden gesloopt. In het resterende deel zullen 2 IKC’s worden gerealiseerd en zal ook het Consultatiebureau een plek krijgen De plan vorming is zover gevorderd dat voor de zomer 2017 het Definitief Ontwerp kan worden vastgesteld en de aanbesteding kan worden opgestart. De planning is om in de zomervakantie 2017 dan wel zeer snel daarna met de daadwerkelijke werkzaamheden te starten.

Programma

Onderwerp 1.02

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

1

Verplaatsing accommodatie Jonge Kracht

€ 900.000

€ 36.000

2018/2019

Toelichting

De totale kosten voor de verplaatsing worden geraamd op € 4.2 miljoen. Er is een krediet beschikbaar voor de renovatie van € 1 miljoen. dit bedrag was gebaseerd op een grote renovatie waarbij uitgangspunt was dat het sportpark niet zou worden verplaatst. Deze renovatie  kan nu veel minder omvangrijk zijn. De kosten worden geraamd op € 100.000. Dit bedrag is nu opgenomen onder actualisatie bestaand beleid. Het restant van € 900.000 kan worden benut voor de verplaatsing. Samen met het gevraagde bedrag van € 3.3 miljoen is dan een bedrag voor de verplaatsing beschikbaar van € 4.2 miljoen.

Programma 2      Bereikbaarheid en mobiliteit

Programma

Onderwerp 2.01

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

2

Dorpensingel Nijmegen-Bemmel:

€ 3.200.000
Bijdr.   € 1.700.000
€ 1.500.000

€ 82.500
Beheerkosten pm

2018

Toelichting

In verband met aanvullend onderzoek loopt de realisatie uit naar ten minste 2018 (dit conform de wens van de raad (raadsvergadering van december 2016)).

Programma

Onderwerp 2.02

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

2

Herinrichting gedeelte Loostraat, tussen Nielant en Plaza

€ 300.000

€ 19.500

2017 - 2018

Toelichting

Dit weggedeelte is een belangrijke ontsluitingsweg voor de wijk Loovelden. Het huidige wegprofiel moet worden verbreed om het verkeer veilig te laten afwikkelen. In het nieuwe profiel krijgt het fietsverkeer een plaats op rode fietsstroken die onderdeel zijn van de rijbaan. Het aan de zuidzijde gelegen trottoir behoudt zijn plaats en sluit aan op bestaande infrastructuur. Een deel van het project loopt door tot in 2018.

Programma 3      Bedrijvigheid

Programma

Onderwerp 3.01

Investering

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Gewenst jaar realisering

3

Hoogwatervrij maken Looveer

€ 1.250.000

€ 68.800

2017 - 2020

Toelichting

Verbetering van de weg is noodzakelijk vanuit oogpunt van verkeersveiligheid en hoogwaterveiligheid. Dit jaar wordt bepaald welke oplossing vergunbaar kan worden gemaakt in het licht van de Waterwet en Natuurbeschermingswet. Vervolgens wordt het vergunningtraject en bij verbreding van de weg ook het bestemmingsplantraject in gang gezet. 2017 en 2018 staan dus in het teken van planvorming, daarna volgt realisatie.

Programma

Onderwerp 3.04

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele  jaarlast

Gewenst jaar realisering

3

Openbare voorz.tbv Toegankelijkheid Park Holthuizen

€ 80.000

€ 5.200

2018

Toelichting

Voor het meenemen van gemeentelijke wensen in het project en de gemeentelijke verantwoordelijkheid t.a.v. het aantakken op de wegen- en padenstructuur buiten het projectgebied, is deze reservering gedaan. Het indienen van een concept bestemmingsplan volgt in de komende maanden. Vanwege de proceduretijd moet dan rekening worden gehouden met uitloop van de uitvoering naar 2018.

Programma 7      Beheer en onderhoud

Programma

Onderwerp 7.01

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele
jaarlast

Gewenst jaar realisering

7

Investeringen Vervangingen

- Jaarschijf 2017

€ 1.397.000

2017/2018

- Jaarschijf 2018

€ 1.660.000

2018/2019

- Jaarschijf 2019

€ 1.780.000

2019/2020

- Jaarschijf 2020

€ 2.194.000

2020/2021

- Jaarschijf 2021

€ 2.097.000

2021/2022

Investeringen Maatregelen

- Jaarschijf 2017

€ 2.431.000

2017

- Jaarschijf 2018

€ 2.431.000

2018

- Jaarschijf 2019

€ 2.431.000

2019

- Jaarschijf 2020

€ 2.431.000

2020

- Jaarschijf 2021

€ 2.431.000

2021

Toelichting

De raad heeft op 17 november 2016 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor de planperiode 2017-2021. Daarmee is het vorige GRP komen te vervallen.
In dit nieuwe GRP zijn alle  vervangingsinvesteringen en de investeringen (verbeter) maatregelen opgenomen. Bij de vervangingsinvesteringen gaat het onder andere om het vervangen van pompen/gemalen, persleidingen en (vrijverval) rioolbuizen. Bij de  investeringen maatregelen betreft het alle resterende maatregelen uit het Waterplan Lingewaard, de resterende projecten uit het vorige GRP en nieuwe verbetermaatregelen in de riolering of het watersysteem.
De benodigde jaarlijkse investeringsbudgetten voor de vervangingen  worden ieder jaar bijgesteld en opnieuw bepaald. Het is een dynamisch proces. Dit gebeurt dan aan de hand van de jaarlijkse inspecties. Daarbij kan de kwaliteitsontwikkeling sterker achteruit gaan dan eerder voorzien, of juist andersom.
De kapitaallasten van de investeringen uit het GRP, dus ook die van de waterplanmaatregelen, worden volledig gedekt door de inkomsten uit de rioolheffing. De raad van de gemeente heeft de hoogte van de rioolheffing voor de komende periode vastgesteld, tegelijk met de vaststelling van het GRP.

Programma

Onderwerp 7.02

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele  jaarlast

Gewenst jaar realisering

7

Begraafplaats Hoeve, Huissen;
- Urnenmuur

€ 60.000

€ 2.900

2021

Toelichting

De eerder verwachte groei in de behoefte aan het bijzetten van een urn in een urnenmuur op begraafplaats De Hoeve is gestagneerd ondanks een tariefverlaging voor bijzetten in 2016. De geplande uitbreiding was voorzien in 2018. Gebleken is dat de komende jaren de uitbreiding zeker niet nodig is en dat de voorgenomen investering kan doorschuiven naar 2021.

Programma

Onderwerp 7.03

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele  jaarlast

Gewenst jaar realisering

7

Revitalisering Zilverkamp

€ 650.000

€ 35.800

2017-2018

Toelichting

De wijk Zilverkamp is toe aan groot onderhoud. De Zilverkamp was een van de eerste zogenaamde “bloemkoolwijken” in Nederland. Deze bloemkoolwijken uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw kenmerken zich door de structuur van de wijk waarin kleine sub-wijkjes (de bloemkoolroosjes) aan een hoofdstructuur (de bloemkoolstronk) zijn gehaakt. Met name parkeerplaatsen en openbaar groen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Op basis van een integrale aanpak en ruimte voor inwonersinitiatieven worden verbeteringen aangebracht voor de belangrijkste knelpunten. Bij het bepalen van de knelpunten en oplossingen wordt uitgegaan van intensieve betrokkenheid van burgers en het betrekken van inwonersinitiatieven. Binnen het project is ook aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen in de wijk.
De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de revitalisering is in een aantal situaties  gebonden aan procedures voor een omgevingsvergunning. Dit kan leiden tot vertraging in de uitvoering.

Programma

Onderwerp 7.04

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele  jaarlast

Gewenst jaar realisering

7

Ondergrondse containers 2018

€ 137.500

2018

Ondergrondse containers 2019

€ 137.500

2019

Ondergrondse containers 2020

€ 137.500

2020

Ondergrondse containers 2021

€ 60.000

2021

Toelichting

Het B&W voorstel voor ondergrondse containers is op 29 -11- 2016 vastgesteld. Hierin zijn diverse investeringen opgenomen voor de vervanging van de beeld verstorende en veelal gebruiksonvriendelijke bovengrondse verzamelcontainers naar ondergrondse verzamelcontainers. De kapitaallasten van de investeringsuitgaven worden volledig gedekt door de afvalstoffenheffing en de afvalstoffenheffing zal door deze maatregel niet stijgen.

Programma 9      Financiën

Programma

Onderwerp 9.01

Investering

Incidentele  jaarlast

Structurele  jaarlast

Gewenst jaar realisering

9

Digitaliseren documenten en archieven

€109.500

€ 20.100

2017

Toelichting

Voor het digitaliseren van documenten en archieven is extra opslagcapaciteit nodig.
De investering bedraagt € 109.500. Binnen het automatiseringsplan is voor € 33.700 dekking gevonden doordat zaken goedkoper zijn uitgevallen of later zijn gestart. Voor het resterende bedrag ad. € 75.800 hebben we een reserve reorganisatie/digitaliseren archieven beschikbaar. Omdat we dit echter structureel moeten regelen, laten we de reserve vrijvallen ten gunste van de algemene middelen (dat doen we bij de 1e tussentijdse rapportage 2017),  wordt de investering afgeschreven in 4 jaar en kan over 4 jaar een vervangingsinvestering plaatsvinden binnen de beschikbare middelen.