Niet opgenomen voorstellen

2018

2019

2020

2021

Cultuurfonds

-32.500

-32.500

-32.500

-32.500

Ondersteuning bij volksfeesten

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

Ondermijningsmedewerker/Bibobcoördinator

-

-52.500

-52.500

-52.500

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Toelichting op niet opgenomen voorstellen

Cultuurfonds
Om een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds mogelijk te maken is minimaal € 50.000 nodig. In de begroting is € 33.000 beschikbaar voor eenmalige subsidies en investeringssubsidies, waarvan een deel kan worden ingezet (€ 17.500) voor het fonds op naam. Derhalve is nog € 32.500 nodig om een fonds op naam mogelijk te maken.

Ondersteuning bij volksfeesten
Het doorgevoerde evenementenbeleid met daarin onderscheid tussen commerciële evenementen, non-profit evenementen, nationale en lokale volksfeesten heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De afgifte van vergunningen en de daarbij behorende ondersteuning van gemeentewege (TWB) leidt structureel tot meer kosten dan beoogd. We willen echter eerst het evenementenbeleid met u evalueren voordat extra middelen beschikbaar worden gesteld.

Ondermijningsmedewerker/Bibobcoördinator
De ondermijningsmedewerker verzamelt informatie, geeft integrale sturing  op ondermijningszaken in samenwerking met interne en externe (veiligheids)partners. Draagt zorg voor een gecoördineerde aanpak en afhandeling op specifieke ondermijningslocaties / personen. Benodigd: 0,2 fte.
Naar aanleiding van de uitbreiding van het Bibobbeleid (WABO, milieu, subsidies, vastgoed, aanbesteding, huisvesting, exploitatievergunningen) is er behoefte aan personeelscapaciteit om uitvoering te kunnen geven aan het Bibobbeleid (gemeentelijke bibobtoets en gespreksvoering met de aanvrager) en ondersteuning aan de collega’s. Benodigd; 0,5 fte.
Bij de kaderbrief/begroting 2019 zullen wij u een voorstel doen.