Bij de actualisatie van de financiële positie hebben we dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de vorige kadernota. De mutaties moeten een wettelijke grondslag hebben of in geval van autonome mutaties onuitstelbaar zijn. Daar waar reeds beschikbare dekkingsmiddelen zijn ingezet is dat cursief aangegeven.

Actualisatie financiële positie

2018

2019

2020

2021

Kapitaallasten inclusief vrijval en vervangingsinvesteringen

293.621

74.056

-17.496

-244.174

Rente grondexploitaties (exclusief Bergerden)

68.190

68.190

68.190

68.190

Rente grondexploitatie Bergerden

-495.800

-495.800

-495.800

-495.800

Meer uren ten laste van grondexploitaties

34.143

34.143

34.143

34.143

Minder uren ten laste van riolering en afvalstoffenheffing

-186.215

-154.561

-168.996

-191.831

Bijstelling algemene uitkering

51.400

174.200

111.600

70.500

Bijstelling opbrengst OZB

410.700

407.000

369.300

427.900

Lagere bijdrage VGGM

167.704

167.704

167.704

167.704

Personele kosten

-655.909

-674.409

-692.909

-711.409

Overige onderwerpen

-38.012

-44.782

-14.032

3.968

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Toelichting op actualisatie financiële positie


Kapitaallasten inclusief vrijval en vervangingsinvesteringen

Jaarlijks worden de kapitaallasten geactualiseerd. Bij die actualisatie wordt naast vervangingsinvesteringen natuurlijk rekening gehouden met investeringen waarvan de afschrijvingstermijn afloopt, en investeringen die zijn vertraagd. Dit leidt jaarlijks tot een nieuw bedrag aan kapitaallasten.

Rente grondexploitaties (exclusief Bergerden)

De totale rente die in de begroting 2018 ten laste van de grondexploitaties wordt gebracht en gebaseerd is op de actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2016 is € 68.190 hoger dan in de begroting 2017.

Rente grondexploitatie Bergerden

In de begroting 2017 is een vergoeding voor de rente door Bergerden opgenomen van € 695.800.
Nu de GR Bergerden geliquideerd wordt, vervalt deze rente vanaf 2018. De geraamde rente voor de nieuwe grondexploitatie van de gemeente Lingewaard waarin de overgenomen gronden van Bergerden zijn opgenomen bedraagt circa € 200.000. Dit is in de begroting een voordeel, want deze wordt ten laste van de nieuwe grondexploitatie gebracht. Per saldo is het nadeel circa € 5 ton op jaarbasis. Een overzicht van de structurele en incidentele financiële consequenties van de liquidatie van de GR Bergerden en van de ontwikkeling Next Garden wordt in de loop van 2017 aan de raad gepresenteerd.

Meer uren ten laste van grondexploitaties

De gemeentelijke uren die ten laste van de grondexploitaties worden gebracht in 2018 is € 34.143 hoger dan in 2017. Hierdoor zijn er minder uren die ten laste van het begrotingsjaar 2018 worden gebracht.

Minder uren ten laste van riolering en afvalstoffenheffing

De gemeentelijke uren die ten laste van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing worden gebracht in 2018 is lager dan in 2017.

Bijstelling algemene uitkering

Dit betreft de bijstelling op basis van de decembercirculaire 2016 en een correctie van de meicirculaire 2014.

Bijstelling opbrengst OZB

De grondslagen voor de bepaling van de OZB-opbrengsten zijn geactualiseerd. Dit leidt tot een hogere opbrengst bij de niet-woningen.

Lagere bijdrage VGGM
Naar aanleiding van de bestuursbegroting 2018 van de VGGM wordt de bijdrage aan de gezondheidsdienst verhoogd met € 10.296 en de bijdrage aan de brandweertaken verlaagd met € 178.000.

Personele kosten

De begrote salarislasten nemen voor 2018 toe met afgerond € 170.000 door begrote stijging cao-lonen.
Daarnaast wordt rekening gehouden met de kosten als gevolg van invoering van het IKB (Individueel Keuze Budget). Uitgegaan is van terugkoop van 50% van de conform cao door de werknemer verkochte uren. Voor 2018 gaat het om een bedrag van ongeveer € 75.000.
De ten laste van de werkgever blijvende sociale lasten zijn fors gestegen. Deze stijging is per salarisschaal anders. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer € 375.000.

Overige onderwerpen

Dit betreft meerdere kleinere posten die op basis van bestaand beleid zijn bijgesteld.