Besluiten af te wegen bij kadernota

Investering

2018

2019

2020

2021

Voorziening onderhoud gebouwen

-58.000

-58.000

-58.000

-58.000

Vervanging/rehabilitatie wegverhardingen

-47.000

-47.000

-47.000

0

Vervanging/rehabilitatie wegverhardingen

0

0

0

-34.000

Vervanging verkeers- en straatnaamborden

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

Deelname regionaal werkgeverservicepunt (WSP)

-103.000

-103.000

-103.000

-103.000

Sportaccommodaties - capaciteit velden en kleedruimtes

100.000

-5.500

-5.500

-5.500

Sportaccommodaties - huisvesting turnvereniging Huissen

-40.000

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Toelichting op voorstellen afwegen bij kadernota

Voorziening onderhoud gebouwen
Het beleidsplan gebouwd vastgoed is in de raadsvergadering van november 2017 behandeld. Afgesproken is om tijdens de Kadernota 2018 de afweging te maken over het aanvullend beschikbaar stellen van middelen als dekking van het jaarlijkse tekort in de onderhoudskosten.

Vervanging/ rehabilitatie wegverhardingen
Bij het einde van de technische levensduur van wegverhardingen is een andere maatregel nodig dan groot onderhoud: vervanging. In tegenstelling tot het onderhoud wordt hiervoor niets geraamd waardoor telkens de noodzakelijk vervanging van een wegconstructie een politieke afweging wordt. Door structureel te reserveren kunnen de kapitaalslasten die voor deze nieuwe investeringen benodigd zijn, gedekt worden uit de gevormde investeringsreserve.
In september 2016 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve rehabilitatie wegen én in de Kadernota 2018 de ontbrekende structurele financiële dekking voor investeringen in de rehabilitatie van wegen op te nemen. In de reserve wordt € 10.193 structurele onderuitputting exploitatie wegen opgenomen. Door inzet hiervan is de structureel benodigde reservering lager. In zowel 2019 als 2020 zijn aanvullende kapitaalslasten nodig van € 47.000 aan. Vanaf 2021 tot 2031 is jaarlijks nog € 34.000 nodig als dekking van kapitaalslasten omdat de gemiddelde vrijval aan kapitaallasten over die jaren al € 13.000 bedraagt.

Vervanging verkeers- en straatnaamborden
In het raadsbesluit over het beleidsplan Verkeersvoorzieningen, is opgenomen dit structurele bedrag af te wegen bij de kadernota. Het budget is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen betreffende instandhouding en vervanging van verkeers- en straatnaamborden.

Deelname regionaal werkgeverservicepunt (WSP)
In het voorjaar van 2016 is door het college besloten tot deelname aan het regionaal werkgeverservicepunt (WSP). Hiervoor is jaarlijks een bijdrage van € 308.000 van onze gemeente nodig. Hiervan is al € 205.000 gedekt binnen onze begroting. Voor het resterende bedrag moet nog dekking worden gevonden.

Sportaccommodaties – capaciteit velden en kleedruimtes
In de sportnota 2016-2020 is als actie opgenomen dat er samen met de gebruikers gekeken zal worden naar een oplossing voor de capaciteitsproblemen in veld en kleedruimte. Dit overleg heeft geleid tot een voorstel tot uitbreiding van 2 kleedlokalen bij voetbalvereniging De Bataven. Het benodigde budget hiervoor wordt geraamd op € 100.000.

Sportaccommodaties – huisvesting turnvereniging Huissen
In de sportnota 2016-2020 is als actie opgenomen dat er in samenspraak met SGS bekeken zou worden welke bijdrage en condities benodigd zijn voor het continueren van het turnen in Huissen. SGS Lingewaard heeft aangegeven te kiezen voor een eigen accommodatie boven een multifunctionele sportruimte.  SGS zal een plan hiervoor met de gemeente bespreken. De verwachting is dat SGS in de opstartfase om een aanvullend gemeentelijke bijdrage verzoekt. De daadwerkelijke bijdrage en condities worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Met de verhuizing van SGS naar de nieuwe accommodatie valt de zeer verouderde Aloysiusschool vrij.