Hierbij bieden wij u de Kadernota 2018 aan. Dit is de laatste kadernota van ons college. In het voorjaar van 2018 zullen wij, in de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad, geen kadernota maar een kaderbrief aan de gemeenteraad voorleggen. In die kaderbrief schetsen wij dan alleen de belangrijkste financiële ontwikkelingen, maar doen wij geen verdere voorstellen voor 2019 en volgende jaren. Dat kan door het nieuwe college bij de begroting 2019 worden gedaan. De Kaderbrief 2019 zal inzicht bieden in de actuele financiële positie welke kan worden gebruikt bij het opstellen van een nieuw coalitieprogramma.

In 2017 zijn we gestart met het digitaal beschikbaar stellen van onze p&c-documenten. Na de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 is de kadernota 2018 het derde document dat u in de vorm van een website wordt aangeboden. Ook de tussentijdse rapportages 2017 worden op die manier ontsloten. Uiteraard zullen de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 op dezelfde wijze worden gepubliceerd. Zo zijn per eind 2017 alle planning & control-documenten voor iedereen via één kanaal (http://lingewaard.pcportal.nl) digitaal beschikbaar.

We zijn nu drie jaar onderweg en willen u ook nu op de hoogte brengen over de voortgang en de realisatie van het coalitieprogramma. U vindt hier informatie over deze voortgang en in de bijlage vindt u informatie over de realisatie van het colalitieprogramma.

Wij hebben de financiële positie geactualiseerd. In deze kadernota hebben we alle financiële mutaties verwerkt. De financiële mutaties bij de begroting 2018 proberen we zo veel mogelijk te beperken tot de mutaties die voortvloeien uit de circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (gemeentefonds) en het ministerie van Sociale Zaken (uitkeringen in het sociaal domein).

Wij hebben ook een aantal nieuwe voorstellen opgenomen. Bij enkele voorstellen is een dekking aangegeven. Uitgangspunt is daarbij een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2018-2021. Dit kunnen we alleen realiseren door het aantal nieuwe voorstellen te beperken. Tot slot hebben wij een aantal voorstellen benoemd die wij niet zouden willen opnemen in de begroting 2018. Met de informatie in deze bijlage heeft u natuurlijk de mogelijkheid om daar waar dat wenselijk is andere keuzes te maken.

De meicirculaire 2017 van het gemeentefonds is niet in de Kadernota 2018 verwerkt. Zo snel mogelijk na ontvangst van deze circulaire informeren wij u over de uitkomsten. Omdat de onderhandeling voor een nieuw kabinet nog gaande zijn, verwachten wij overigens een beleidsarme circulaire.

Weerstandsvermogen, treasury en lokale heffingen waaronder precariobelasting hebben we toegelicht in de paragrafen. Het uitvoeringsplan, zoals dat in de begroting 2017 was opgenomen, hebben we geactualiseerd en treft u aan in de bijlage Actualisatie uitvoeringsplan.

Bij de vaststelling van de Kadernota 2018 worden door u de contouren bepaald voor de Begroting 2018. Pas bij de vaststelling van de begroting worden definitieve keuzes bepaald en budgetten beschikbaar gesteld.