Alles wijst er op dat we het coalitieprogramma in 2018 grotendeels kunnen uitvoeren. Bijna 80% van het programma zal naar verwachting eind 2017 gerealiseerd zijn; eind 2016 was dit nog ruim 50%. We stellen ook vast dat alle speerpunten van dit programma inmiddels zijn opgepakt. De stand van zaken is als volgt:

Realisatie

Percentage

Aantal Speerpunten

2014-2016

52,5 %

21

2017

25,0%

10

2018 e.v.

10,0%

4

Nog in te plannen

2,5%

1

NIet gerealiseerd

10,0%

4

40

Een uitgebreid overzicht van de stand van zaken op dit moment is opgenomen in de bijlage

Slechts 10% van de doelen kunnen we zoals het er nu naar uitziet niet realiseren. Meestal omdat we daar onvoldoende invloed op hebben. In een paar gevallen hebben we deze daarom bijgesteld. Het huidige coalitieprogramma loopt logischerwijs tot begin 2018. De definitieve balans kunnen we daarom pas begin volgend jaar opmaken. Eind van dit jaar, begin volgend jaar stellen wij de evaluatie van het coalitieprogramma op. Naast vermelding van de behaalde resultaten zullen we hierin tevens aangeven welke onderwerpen de komende jaren aandacht nodig blijven hebben. Aan de ene kant omdat een paar punten van het huidige programma nog doorlopen. En aan de andere kant om te zorgen voor continuïteit in beleid. Dit komt ook terug bij de keuzevoorstellen die wij verder op in deze kadernota voor leggen.

De uitvoering van de speerpunten uit het coalitieprogramma

Het coalitieprogramma kent vier speerpunten. Het realiseren van de sociaal culturele centrais in 2017 helemaal afgerond. Met de voltooiing van het Convent in Huissen is ook het laatste centrum in de drie grote kernen gerealiseerd. Ook de overige kernen van Lingewaard beschikken over sociaal culturele centra die voldoen aan de eisen van deze tijd.
De transformatie in het sociaal domeinis in een stadium gekomen waarin we de opbrengsten van de afgelopen jaren moeten vast leggen. Extra aandachtspunt is de ‘beweging van binnen naar buiten’. Dit betekent dat er meer taken bij externe partijen komen te liggen. Dit in plaats van de uitvoering in eigen beheer. Onder regie van de gemeente brengen we partijen daarom steeds meer bij elkaar om met elkaar samen te werken. Ook moeten de voorzieningen in de eerste lijn hiervoor meer bekendheid krijgen. De transformatie krijgt verder vorm in drie deelprojecten, te weten:

 • Gebiedsgericht werken;
 • Preventie en juiste niveau van ondersteuning en hulp;
 • Meer en beter samenwerken.

Belangrijke ontwikkelingen die de komende tijd onze aandacht vragen zijn de omvorming van Presikhaaf Bedrijven en mede in verband hiermee de inrichting van het Werkgeverservice Punt c.q. de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein. Ook het vorm geven van de regiefunctie van de gemeente op dit gebied blijft onderwerp van gesprek. Ten slotte blijft ook de inzet en het beheer van de (financiële) middelen een permanent aandachtspunt.
In 2015 is een start gemaakt met het project ‘Ruimte voor inwonersinitiatieven’. In 2017 is het definitieve beleidsplan hiervoor vast gesteld. Ook bij dit project moeten we de opbrengsten voor de volgende jaren borgen. Dit om blijvend effect te sorteren. Daarvoor hebben we onder andere in de ambtelijke organisatie de nodige aanpassingen gedaan. Het project is nu een zelfstandig onderdeel van het team Projectrealisatie. Voor inwoners initiatieven zijn er vast aanspreekpunten in de personen van de gebiedscoördinatoren. Zij fungeren ook als verbindende elementen tussen de verschillende vakgebieden. Dit om samenwerking en een integrale aanpak te stimuleren.

Op het laatste speerpunt ‘Evenwichtig financieel beleid’ gaan we op andere plaatsen in deze kadernota dieper in. Wel wijzen we er op dat nu al rekening gehouden moet worden met het gegeven dat over vijf jaar de mogelijkheid voor het heffen van precariorechten op ondergrondse infrastructuur komt te vervallen. Tevens hebben we nu alle gevolgen van de beëindiging van de GR Bergerden en de gevolgen daarvan voor de rente in deze kadernota verwerkt.

De prioriteiten voor 2018

In deze kadernota gaan we verder vooral in op de inhoudelijke prioriteiten die nog voort vloeien uit het coalitieprogramma. Deze hebben we hieronder als volgt gerubriceerd.

Sport
De uitvoering van de sportnota blijft een belangrijke prioriteit. We doen daarom voorstellen voor:

 • Het realiseren van een functie ‘accountmanager sport’;
 • Verruiming van de capaciteit van velden en kleedruimtes op het sportpark van De Bataven;
 • Huisvesting van de turnvereniging Huissen;
 • Verplaatsing sportpark Jonge Kracht.

Accommodaties en vastgoed
De afgelopen jaren hebben we door het project ‘Vastgoed op Orde’ belangrijke verbeteringen gerealiseerd in het onderhoud en beheer van gemeentelijke accommodaties en vastgoed. We willen nu graag dat dit ook op orde blijft. Hiervoor ondernemen we de volgende acties:

 • Borging van de resultaten van het project door het aanstellen van een medewerker Vastgoed
 • Nog dit jaar komen we met een voorstel voor het instellen van een revolverend fonds voor onder andere de verduurzaming van sportaccommodaties;
 • Het doen van onderzoek om inzicht te krijgen in de sanering van asbest in het gemeentelijk vastgoed en het opstellen van een uitvoeringsprogramma dat voldoet aan de wettelijk eisen.

Ruimte
Door de aantrekkende economie neemt ook het aantal initiatieven voor ruimtelijke projecten weer toe. Waar nodig zullen we deze ondersteunen en faciliteren. Daarnaast vraagt in dit verband de invoering van de omgevingswet de komende jaren onze aandacht. Ten slotte blijft de ontwikkeling en reconstructie van de glastuinbouw, in het bijzonder het project Next Garden, een belangrijke beleidsprioriteit.
We streven onder regie van de gemeente naar ontwikkeling van windturbines. Bijzondere aandacht hierbij krijgt het onderzoek naar geschikte locaties.
Op grond van de visie Polseweg gaan we verder met de ontwikkeling van het sportpark Jonge Kracht.
In deze kadernota doen we ook voorstellen voor de planvorming in het kader van het realiseren van de Kinkelvisie.

Crematorium
Onlangs hebben we de eerste stap voor realiseren van een crematorium gezet die die het starten van een planologische procedure voor een crematorium mogelijk maken. De verdere planvorming, voorbereiding en uitvoering zal in 2018/2019 plaats vinden. De plannen hiervoor zullen wij eind 2017 voor leggen aan de gemeenteraad.

Mobiliteit en bereikbaarheid
Het huidige mobiliteitsplan fungeert niet als afwegingskader voor beleid. In 2017 stellen we daarom een nieuw plan op voor alle projecten die te maken hebben met wegen en verkeer. Hieruit vloeien verschillende voorstellen voor aanpak in de komende jaren van de infrastructuur voort. Wij zouden dit bij de begrotingsbehandeling of op basis van het nog vast te stellen GMP + (gemeentelijk mobiliteitsplan) eind 2017 willen afwegen. Belangrijk daarbij zijn onder andere de bereikbaarheid van Bergerden en de doortrekking van de A15.

Revitalisering Zilverkamp
Ook in 2018 wordt geld beschikbaar gesteld om de wijk leefbaarder te maken. We stellen een totaalplan op voor de integrale aanpak voor verbetering van de belangrijkste knelpunten (groen en parkeren). Het plan maken we vanzelfsprekend in samenwerking met en betrokkenheid van inwoners.

Woningbouw
Naast de uitvoering van het woningbouw programma blijven we ons in het bijzondere inzetten voor woningbouw in de kernen Angeren, Doornenburg en Gendt. Voorbeelden hiervan zijn de plannen voor de herontwikkeling van de Martinuskerk in Gendt, de Homoethof in Doornenburg en het CPO de Bolder in Angeren. Ondanks onze ervaring dat dit een kwestie van lange adem is. We willen daarom vooral ruimte geven aan particuliere initiatieven en deze ondersteunen.

Openbare Orde en Veiligheid
Wij maken zorgen over de openbare orde en veiligheid in Lingewaard. Belangrijk is dat onze handhavingsinzet op orde en voor de inwoners zichtbaar is. Daarnaast constateren we het probleem van de groeiende ondermijning. We willen dit regionaal in samenwerking met de politie en openbaar ministerie bestrijden. Onze personele capaciteit op handhavingsgebied is  kwetsbaar. Daarom doen we in deze kadernota voorstellen voor uitbreiding.
Een heel concreet onderwerp is de wijziging in de route van de Vierdaagse. Naast kansen voor het uitbreiden van de evenementen vraagt dit om extra aandacht voor veiligheid en handhaving.

Onderwijshuisvesting
Eind van dit jaar zullen wij de raad een visiedocument ‘demografische ontwikkelingen’ voor leggen. Hierin behandelen we een aantal transitie opgaven die samen hangen met de ontwikkeling van de samenstelling van de bevolking. Bijvoorbeeld als het gaat om vergrijzing en ontgroening.
Onderdeel hiervan is de prognose voor de leerlingen aantallen in het onderwijs. Deze notitie is daarmee ook de onderlegger voor het ‘Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs’ dat begin 2018 wordt op gesteld. Hierin gaan we in op het ontwikkelen van een meerjarenperspectief voor het vervangen van bestaande, veelal verouderde onderwijs huisvesting.

Maximale dienstverlening
We merken dat de huidige manier van werken niet meer volstaat om tegemoet te komen aan de verwachtingen van inwoners en bedrijven. Daarom willen we de dienstverlening inrichten op een manier die past bij de huidige tijd en toekomstbestendig is. We willen dat elke klant met zijn (aan)vraag zonder omwegen direct op de plaats komt waar deze goed en snel wordt afgehandeld. We willen de situatie bereiken dat we onder andere:

 • Klanten direct naar het voor hun vraag goede kanaal of loket leiden;
 • Voor alle producten service normen hebben die ten minste gaan over wacht- en doorlooptijden, informatievoorziening en bejegening;
 • Met onze uitvoeringspartners bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening en - handhaving, uitvoering doelgroepenvervoer of belastingen, concrete afspraken over het niveau van dienstverlening en klanttevredenheid bestaan.

Deze doelen werken we in een programmaplan 2018-2020 uit naar concreet te bereiken resultaten inclusief de daar aan verbonden planning.